Home
Product Catalog
Air Purifier
Ozone Purifier
Ozone Water Purifier
Air & Water Ozonator
Commercial Ozone Generator
News
Contact Us
About us

Product Catalog 

 

auto-start-and-standby ozone water generator, 1ppm,for kitchen sink, taps

Model No.︰GSL-2200A
Brand Name︰-
Country of Origin︰China
Unit Price︰US $ 100 / pc
Minimum Order︰200 pc
Share on:

 Total 14 Related Items 
Prev89101112Next

Product Description

Intelligent ozone water generator

 

0.2-1.0PPM

household water sterilization and disinfection

for taps, shower and clothes washing machine,

self-standby and work
 

 

Voltage 100-240V/50-60Hz Power 6W
Ozone concentration 0.2-1.0ppm Input water pressure 0.6-1.2kg/cm²
Input water temperature 5-30℃ Ozonated waterflow 200-900L/H
Weight 0.5kg Size L115*W50*H180mm
Material ABS OEM&ODM YES

 
Features: 
 
Intelligent micro pulse operational control system
Micro gas-water mixer system
Install it and forget it, auto-standby sleep system
CE & ROHS certified
 
Advantage:
 
Produces O2 Oxygen as byproduct
No consumable parts or oxygen gas needed. Use air source
Quick and effective removal of pesticides and herbicides
Kills mold spores, fungus, bacteria and viruses
No nitrogen oxide or toxic byproducts
Continuously produces a flow of ozonated water
Uses DC 12V control system
Easy to use, no regular maintenance
Quiet operation
Unique mini design

 

Strong Effects

 

Multiple purification for washing vegetable and fruit with our intelligent ozone water generator
1. enter directly cytomembrane of germ, removal rate reaches 99.00%; 
2. Degrade organophosphorus and pesticide residue effectively for 95%; 
3. Remove heavy metal with 90% through oxidation reaction; 
4. Remove mould and avoid deterioration; 
5. Remove dirt on vegetable;
 
Application:
 
Laundry-eliminate mold, fungus, bacteria and virus, remove pesticides and herbicides, and decompose petroleum hydrocarbons.
 
Chef-reduce residual chlorine from tapwater, sterilize food and kitchen ware, disinfect hands, floors, walls, tables; use as cleaning solution for towels and rages. Oxidize and decompose bacteria and pesticides from fruit and vegetable surfaces. Neutralize hormones and smell from meat, keep food fresh and extend usable life. Make food safe.
 
Medical-add the effectiveness of ozone sterilization without the need for consumable oxygen and convert tap water at any faucet to liquid sanitizer. Increase safety and sanitation everywhere that people use water to wash, bathe or irrigate wounds and incisions.
 

Venturi for Clothes washing machine and shower


 
Intelligent ozone water generator uses advanced Inching pulsive operation control systemadvanced micropressure start/stop systemintelligent cooling system, inique miniature gas-water mixer system, non-contact auto standby/sleep/power-saving system;
 
Intelligent ozone water generator is specially designed for kitchen, shower, laundry cleaning with strong performance, low noise, easy operation and no daily maintenance, applicable for daily life and restaurant.
 
It’s different from other ozone water generator in current market, which has big size, difficult installation and inconvenient usage and need to put tubes into a basin.
 
 
Our intelligent ozone water generator can be used to wash fish, remove fishy smell, make fish more delicious; remove smell on hand and utensil, kill becateria and harmful microbe; wash meat to remove hormone and antibiotics, make meat more fresh, make your diet more healthy and life more perfect.
 
Ozone water generator can be used widely in our daily life: wash hand and remove becateria, remove bad breath; clean furniture and floor, kill becateria, remove odor and prevent germs and mould.
 
Our intelligent ozone water generator can also be connected with water heater for shower, with laundry machine for wshing clothes, with ice machine to make ice.
 

Main products: air purifier, home air cleaner, personal air purifier, personal ionizer, ozone generator, ozone machine, ozone air purifier, ozone water generator, ozone water purifier, continuous ozone machine, water ozonator, ozone air sterilizer, ozone water disinfector, vegetable ozone generator, portable ozone machine, wall mount ozone machine, 10 ozone generator, industrial ozone generator, commercial ozone equipment

 

 

Inteligentny generator wody ozonowej

 

0,2-1,0 ppm

sterylizacja i dezynfekcja wody w gospodarstwie domowym

na krany, prysznic i pralkę,

samodzielne czuwanie i praca

 


Napięcie 100-240V/50-60Hz
Moc 6W
Stężenie ozonu 0,2-1,0 ppm
Ciśnienie wody wejściowej 0,6-1,2 kg/cm²
Temperatura wody wejściowej 5-30 ℃
Ozonowany przepływ wody 200-900L/H
Waga 0.5 kg
Rozmiar L115 * W50 * H180mm
Materiał ABS
OEM i ODM TAK!
 
Cechy:
 
Inteligentny system kontroli operacyjnej mikroimpulsów
System mikro mieszalnika gaz-woda
Zainstaluj i zapomnij, system automatycznego czuwania
Certyfikat CE i ROHS
 
Korzyść:
 
Wytwarza tlen O2 jako produkt uboczny
Nie są potrzebne żadne części eksploatacyjne ani gazowy tlen. Użyj źródła powietrza
Szybkie i skuteczne usuwanie pestycydów i herbicydów
Zabija zarodniki pleśni, grzyby, bakterie i wirusy
Brak tlenku azotu i toksycznych produktów ubocznych
Ciągle wytwarza przepływ ozonowanej wody
Wykorzystuje system sterowania DC 12 V;
Łatwy w użyciu, bez regularnej konserwacji
Cicha praca
Unikalny mini projekt

 

Silne efekty

 

Wielokrotne oczyszczanie do mycia warzyw i owoców za pomocą naszego inteligentnego generatora wody ozonowej:
1. wchodzić bezpośrednio do cytomembrany zarodka, stopień usuwania sięga 99,00%;
2. Skutecznie rozkładają pozostałości fosforoorganiczne i pestycydy w 95%;
3. Usuń metal ciężki z 90% poprzez reakcję utleniania;
4. Usuń pleśń i unikaj pogorszenia;
5. Usuń brud z warzyw;
 
Podanie:
 
Usuwaj w praniu pleśń, grzyby, bakterie i wirusy, usuwaj pestycydy i herbicydy oraz rozkładaj węglowodory ropopochodne.
 
Szef kuchni redukuje pozostałości chloru z wody wodociągowej, sterylizuje żywność i naczynia kuchenne, dezynfekuje ręce, podłogi, ściany, stoły; stosować jako roztwór czyszczący do ręczników i wściekłości. Utleniają i rozkładają bakterie i pestycydy z powierzchni owoców i warzyw. Neutralizują hormony i zapachy z mięsa, utrzymują świeżość żywności i wydłużają żywotność. Spraw, aby żywność była bezpieczna.
 
Medycyna – dodaj skuteczność sterylizacji ozonem bez potrzeby zużywania tlenu i zamień wodę z kranu w dowolnym kranie w płynny środek dezynfekujący. Zwiększ bezpieczeństwo i warunki sanitarne wszędzie tam, gdzie ludzie używają wody do mycia, kąpieli lub nawadniania ran i nacięć.


Venturi do pralki i prysznica


 
Inteligentny generator wody ozonowej wykorzystuje zaawansowany pulsacyjny system sterowania pracą Inching, zaawansowany mikrociśnieniowy system start/stop, inteligentny system chłodzenia, miniaturowy system mieszacza gazowo-wodnego Inique, bezdotykowy system automatycznego czuwania/uśpienia/oszczędzania energii;
 
Inteligentny generator wody ozonowej jest specjalnie zaprojektowany do kuchni, prysznica, czyszczenia prania z dużą wydajnością, niskim poziomem hałasu, łatwą obsługą i brakiem codziennej konserwacji, ma zastosowanie do codziennego życia i restauracji.
 
Różni się od innych generatorów wody ozonowej na obecnym rynku, które mają duże rozmiary, trudną instalację i niewygodne użytkowanie oraz konieczność wkładania rurek do miski.
 
 
Nasz inteligentny generator wody ozonowej może być używany do mycia ryb, usuwania rybiego zapachu, sprawiania, że ​​ryby są smaczniejsze; usunąć zapach z dłoni i naczyń, zabić bekaterię i szkodliwe drobnoustroje; myj mięso, aby usunąć hormony i antybiotyki, spraw, aby mięso było bardziej świeże, aby Twoja dieta była zdrowsza, a życie doskonalsze.
 
Generator wody ozonowej może być szeroko stosowany w naszym codziennym życiu: myć ręce i usuwać bekaterię, usuwać nieświeży oddech; czyścić meble i podłogę, zabijać bekaterie, usuwać zapachy i zapobiegać drobnoustrojom i pleśni.
 
Nasz inteligentny generator wody ozonowej może być również połączony z podgrzewaczem wody pod prysznic, z pralką do prania ubrań, z kostkarką do robienia lodu.


Główne produkty: oczyszczacz powietrza, domowy oczyszczacz powietrza, osobisty oczyszczacz powietrza, osobisty jonizator, generator ozonu, maszyna ozonowa, oczyszczacz powietrza ozonowego, generator wody ozonowej, oczyszczacz wody ozonowej, ciągła maszyna ozonowa, ozonator wody, sterylizator powietrza ozonowego, dezynfektor wody ozonowej, generator ozonu roślinnego, przenośna maszyna ozonu, maszyna do montażu na ścianie, generator ozonu 10, generator ozonu przemysłowego, komercyjny sprzęt ozonu

 

Générateur d'eau ozone intelligent

 

0.2-1.0PPM

stérilisation et désinfection de l'eau domestique

pour robinetterie, douche et lave linge,

autonomie et travail

 


Tension 100-240V/50-60Hz
Puissance 6W
Concentration d'ozone 0,2-1,0 ppm
Pression d'eau d'entrée 0,6-1,2 kg/cm²
Température de l'eau d'entrée 5-30℃
Débit d'eau ozoné 200-900L/H
Poids 0.5kg
Taille L115*W50*H180mm
Matériau ABS
OEM et ODM OUI
 
Caractéristiques:
 
Système de contrôle opérationnel intelligent à micro-impulsions
Micro système mélangeur gaz-eau
Installez-le et oubliez-le, système de veille automatique
Certifié CE et ROHS
 
Avantage:
 
Produit de l'oxygène O2 comme sous-produit
Aucune pièce consommable ou oxygène gazeux nécessaire. Utiliser une source d'air
Élimination rapide et efficace des pesticides et des herbicides
Tue les spores de moisissures, les champignons, les bactéries et les virus
Pas d'oxyde d'azote ni de sous-produits toxiques
Produit en continu un flux d'eau ozonée
Utilise le système de contrôle DC 12V
Facile à utiliser, pas d'entretien régulier
Fonctionnement silencieux
Mini-conception unique

 

Effets forts

 

Purification multiple pour laver les légumes et les fruits avec notre générateur d'eau ozone intelligent :
1. entrez directement dans la cytomembrane du germe, le taux d'élimination atteint 99,00 % ;
2. Dégrader efficacement les résidus d'organophosphorés et de pesticides à 95 % ;
3. Éliminer les métaux lourds à 90 % par réaction d'oxydation ;
4. Enlevez la moisissure et évitez la détérioration;
5. Enlevez la saleté sur les légumes ;
 
Application:
 
La lessive élimine les moisissures, les champignons, les bactéries et les virus, élimine les pesticides et les herbicides et décompose les hydrocarbures pétroliers.
 
Chef-réduire le chlore résiduel de l'eau du robinet, stériliser les aliments et les ustensiles de cuisine, désinfecter les mains, les sols, les murs, les tables ; utiliser comme solution de nettoyage pour les serviettes et les rages. Oxyde et décompose les bactéries et les pesticides des surfaces des fruits et légumes. Neutralisez les hormones et l'odeur de la viande, gardez les aliments au frais et prolongez leur durée de vie. Assurez la salubrité des aliments.
 
Médical - ajoutez l'efficacité de la stérilisation à l'ozone sans avoir besoin d'oxygène consommable et convertissez l'eau du robinet à n'importe quel robinet en désinfectant liquide. Augmentez la sécurité et l'assainissement partout où les gens utilisent de l'eau pour se laver, se baigner ou irriguer les plaies et les incisions.


Venturi pour lave-linge et douche


 
Le générateur d'eau à l'ozone intelligent utilise un système de contrôle de fonctionnement pulsé avancé, un système avancé de démarrage/arrêt à micropression, un système de refroidissement intelligent, un système de mélangeur gaz-eau miniature unique, un système de veille/sommeil/d'économie d'énergie automatique sans contact ;
 
Le générateur d'eau à l'ozone intelligent est spécialement conçu pour la cuisine, la douche, le nettoyage du linge avec des performances élevées, un faible bruit, un fonctionnement facile et aucun entretien quotidien, applicable pour la vie quotidienne et le restaurant.
 
C'est différent des autres générateurs d'eau à l'ozone sur le marché actuel, qui ont une grande taille, une installation difficile et une utilisation peu pratique et doivent mettre des tubes dans un bassin.
 
 
Notre générateur d'eau à l'ozone intelligent peut être utilisé pour laver le poisson, éliminer les odeurs de poisson, rendre le poisson plus délicieux ; éliminer les odeurs sur la main et les ustensiles, tuer la bécatérie et les microbes nocifs ; laver la viande pour éliminer les hormones et les antibiotiques, rendre la viande plus fraîche, rendre votre alimentation plus saine et votre vie plus parfaite.
 
Le générateur d'eau à l'ozone peut être largement utilisé dans notre vie quotidienne : se laver les mains et éliminer la bécatérie, éliminer la mauvaise haleine ; nettoyer les meubles et le sol, tuer la bécatérie, éliminer les odeurs et prévenir les germes et les moisissures.
 
Notre générateur d'eau à l'ozone intelligent peut également être connecté à un chauffe-eau pour douche, à une machine à laver pour laver les vêtements, à une machine à glaçons pour faire de la glace.


Principaux produits: purificateur d'air, purificateur d'air domestique, purificateur d'air personnel, ioniseur personnel, générateur d'ozone, machine à ozone, purificateur d'air à l'ozone, générateur d'eau à l'ozone, purificateur d'eau à l'ozone, machine à ozone continue, ozonateur d'eau, stérilisateur d'air à l'ozone, désinfecteur d'eau à l'ozone, générateur d'ozone végétal, machine à ozone portable, machine à ozone à montage mural, 10 générateurs d'ozone, générateur d'ozone industriel, équipement d'ozone commercial 
 

Generatore d'acqua intelligente con ozono

 

0,2-1,0 ppm

sterilizzazione e disinfezione dell'acqua domestica

per rubinetteria, doccia e lavatrice,

auto-standby e lavoro

 


Voltaggio 100-240V/50-60Hz
Potenza 6W
Concentrazione di ozono 0,2-1,0 ppm
Pressione dell'acqua in ingresso 0,6-1,2 kg/cm²
Ingresso temperatura dell'acqua 5-30 ℃
Flusso d'acqua ozonizzato 200-900 l/h
Peso 0,5 kg
Taglia L115*L50*H180mm
Materiale ABS
OEM e ODM SÌ
 
Caratteristiche:
 
Sistema di controllo operativo a micro impulsi intelligente
Sistema micro miscelatore gas-acqua
Installalo e dimenticalo, sistema di sospensione automatica
Certificazione CE e ROHS
 
Vantaggio:
 
Produce ossigeno O2 come sottoprodotto
Non sono necessarie parti di consumo o ossigeno gassoso. Utilizzare una fonte d'aria
Rimozione rapida ed efficace di pesticidi ed erbicidi
Uccide spore di muffe, funghi, batteri e virus
Nessun ossido di azoto o sottoprodotti tossici
Produce continuamente un flusso di acqua ozonizzata
Utilizza il sistema di controllo DC 12V
Facile da usare, nessuna manutenzione regolare
Funzionamento silenzioso
Mini design unico

 

Effetti forti

 

Purificazione multipla per il lavaggio di frutta e verdura con il nostro generatore d'acqua con ozono intelligente:
1. entrare direttamente nella citomembrana del germe, il tasso di rimozione raggiunge il 99,00%;
2. Degrada efficacemente l'organofosforo e i residui di pesticidi per il 95%;
3. Rimuovere il metallo pesante con il 90% attraverso la reazione di ossidazione;
4. Rimuovere la muffa ed evitare il deterioramento;
5. Rimuovere lo sporco dalla verdura;
 
Applicazione:
 
Il bucato elimina muffe, funghi, batteri e virus, rimuove pesticidi ed erbicidi e decompone gli idrocarburi del petrolio.
 
Chef-ridurre il cloro residuo dall'acqua del rubinetto, sterilizzare cibi e stoviglie, disinfettare mani, pavimenti, pareti, tavoli; utilizzare come soluzione detergente per asciugamani e rabbie. Ossida e decompone batteri e pesticidi dalle superfici di frutta e verdura. Neutralizza gli ormoni e l'odore della carne, mantiene il cibo fresco e prolunga la vita utile. Rendi il cibo sicuro.
 
Medical-aggiungi l'efficacia della sterilizzazione con ozono senza la necessità di ossigeno consumabile e converte l'acqua del rubinetto di qualsiasi rubinetto in disinfettante liquido. Aumenta la sicurezza e l'igiene ovunque le persone utilizzino l'acqua per lavare, fare il bagno o irrigare ferite e incisioni.


Venturi per lavatrice e doccia


 
Il generatore di acqua di ozono intelligente utilizza un avanzato sistema di controllo del funzionamento a impulsi, un sistema avanzato di avvio/arresto della micropressione, un sistema di raffreddamento intelligente, un sistema di miscelazione gas-acqua in miniatura unico, un sistema di standby/sleep/risparmio energetico automatico senza contatto;
 
Il generatore d'acqua intelligente con ozono è appositamente progettato per la pulizia della cucina, della doccia, del bucato con prestazioni elevate, basso rumore, funzionamento facile e nessuna manutenzione quotidiana, applicabile alla vita quotidiana e al ristorante.
 
È diverso dagli altri generatori d'acqua con ozono nel mercato attuale, che hanno grandi dimensioni, installazione difficile e utilizzo scomodo e devono mettere i tubi in un bacino.
 
 
Il nostro generatore d'acqua intelligente con ozono può essere utilizzato per lavare il pesce, rimuovere l'odore di pesce, rendere il pesce più delizioso; rimuovere l'odore dalle mani e dall'utensile, uccidere i becateria e i microbi dannosi; lavare la carne per rimuovere ormoni e antibiotici, rendere la carne più fresca, rendere la vostra dieta più sana e la vita più perfetta.
 
Il generatore d'acqua dell'ozono può essere ampiamente utilizzato nella nostra vita quotidiana: lavarsi le mani e rimuovere i becateria, rimuovere l'alitosi; pulire i mobili e il pavimento, eliminare i becateria, rimuovere gli odori e prevenire germi e muffe.
 
Il nostro generatore d'acqua con ozono intelligente può essere collegato anche con scaldabagno per doccia, con lavatrice per lavare i panni, con macchina per il ghiaccio per fare il ghiaccio.


Prodotti principali: purificatore d'aria, purificatore d'aria domestico, purificatore d'aria personale, ionizzatore personale, generatore di ozono, macchina per l'ozono, purificatore d'aria per ozono, generatore d'acqua con ozono, purificatore d'acqua con ozono, macchina per ozono continua, ozonizzatore d'acqua, sterilizzatore d'aria con ozono, disinfezione dell'acqua con ozono, generatore di ozono vegetale, macchina di ozono portatile, macchina di ozono per montaggio a parete, generatore di ozono 10, generatore di ozono industriale, apparecchiature di ozono commerciale

 

Generador de agua de ozono inteligente

 

0.2-1.0PPM

esterilizacion y desinfeccion de agua domestica

para grifería, ducha y lavadora de ropa,

auto-espera y trabajo

 


Voltaje 100-240V/50-60Hz
Potencia 6W
Concentración de ozono 0.2-1.0ppm
Presión de agua de entrada 0,6-1,2 kg/cm²
Temperatura del agua de entrada 5-30 ℃
Caudal de agua ozonizada 200-900L/H
Peso 0,5 kg
Tamaño L115*W50*H180mm
MaterialesABS
OEM y ODM SÍ
 
Características:
 
Sistema inteligente de control operativo de micropulso
Sistema de micromezclador de gas y agua
Instálalo y olvídalo, sistema de reposo automático
Certificación CE y ROHS
 
Ventaja:
 
Produce oxígeno O2 como subproducto
No se necesitan piezas consumibles ni gas oxígeno. Usar fuente de aire
Eliminación rápida y eficaz de pesticidas y herbicidas
Mata esporas de moho, hongos, bacterias y virus.
Sin óxido de nitrógeno ni subproductos tóxicos
Produce continuamente un caudal de agua ozonizada
Utiliza el sistema de control DC 12V
Fácil de usar, sin mantenimiento regular
Funcionamiento silencioso
Mini diseño único

 

efectos fuertes

 

Purificación múltiple para el lavado de verduras y frutas con nuestro generador inteligente de agua con ozono:
1. ingrese directamente a la citomembrana del germen, la tasa de eliminación alcanza el 99,00%;
2. Degradar los residuos de pesticidas y organofosforados de manera efectiva en un 95 %;
3. Quite el metal pesado con el 90% a través de la reacción de oxidación;
4. Elimina el moho y evita el deterioro;
5. Retire la suciedad de la verdura;
 
Solicitud:
 
Lavandería: elimine moho, hongos, bacterias y virus, elimine pesticidas y herbicidas y descomponga los hidrocarburos del petróleo.
 
Chef-reduce el cloro residual del agua del grifo, esteriliza alimentos y utensilios de cocina, desinfecta manos, pisos, paredes, mesas; utilizar como solución de limpieza para toallas y trapos. Oxida y descompone las bacterias y los pesticidas de las superficies de frutas y verduras. Neutraliza las hormonas y el olor de la carne, mantiene los alimentos frescos y prolonga la vida útil. Haz que los alimentos sean seguros.
 
Médico: agregue la eficacia de la esterilización con ozono sin necesidad de oxígeno consumible y convierta el agua del grifo en cualquier grifo en desinfectante líquido. Aumentar la seguridad y el saneamiento en todos los lugares donde las personas usan agua para lavar, bañarse o irrigar heridas e incisiones.


Venturi para lavadora de ropa y ducha


 
El generador inteligente de agua con ozono utiliza un sistema avanzado de control de operación pulsiva de avance lento, un sistema avanzado de arranque/parada de micropresión, un sistema de enfriamiento inteligente, un sistema de mezclador de agua y gas en miniatura único, un sistema de ahorro de energía/reposo/reposo automático sin contacto;
 
El generador de agua con ozono inteligente está especialmente diseñado para la limpieza de la cocina, la ducha y la ropa con un gran rendimiento, bajo nivel de ruido, fácil operación y sin mantenimiento diario, aplicable para la vida diaria y el restaurante.
 
Es diferente de otros generadores de agua con ozono en el mercado actual, que tiene un tamaño grande, una instalación difícil y un uso inconveniente y necesita colocar tubos en un recipiente.
 
 
Nuestro generador inteligente de agua con ozono se puede usar para lavar pescado, eliminar el olor a pescado, hacer que el pescado sea más delicioso; elimine el olor en la mano y el utensilio, elimine bacterias y microbios dañinos; Lave la carne para eliminar la hormona y los antibióticos, haga que la carne sea más fresca, haga que su dieta sea más saludable y que su vida sea más perfecta.
 
El generador de agua con ozono se puede usar ampliamente en nuestra vida diaria: lavarse las manos y quitarse la becateria, quitar el mal aliento; limpia los muebles y el suelo, elimina las bacterias, elimina los olores y previene los gérmenes y el moho.
 
Nuestro generador de agua de ozono inteligente también se puede conectar con un calentador de agua para la ducha, con una lavadora para lavar la ropa, con una máquina de hielo para hacer hielo.


Productos principales: purificador de aire, limpiador de aire doméstico, purificador de aire personal, ionizador personal, generador de ozono, máquina de ozono, purificador de aire de ozono, generador de agua de ozono, purificador de agua de ozono, máquina de ozono continuo, ozonizador de agua, esterilizador de aire de ozono, desinfectante de agua de ozono, generador de ozono vegetal, máquina de ozono portátil, máquina de ozono de montaje en pared, generador de ozono 10, generador de ozono industrial, equipo de ozono comercial

 

Intelligenter Ozonwassergenerator

 

0,2-1,0 ppm

Sterilisation und Desinfektion von Haushaltswasser

für Wasserhähne, Dusche und Wäschewaschmaschine,

Selbst-Bereitschaft und Arbeit

 


Spannung 100-240V/50-60Hz
Leistung 6W
Ozonkonzentration 0,2-1,0 ppm
Eingangswasserdruck 0,6-1,2 kg/cm²
Eingangswassertemperatur 5-30℃
Ozonisierter Wasserdurchfluss 200-900L/H
Gewicht 0,5 kg
Größe L115*B50*H180mm
Material ABS
OEM&ODM JA
 
Merkmale:
 
Intelligentes Mikropuls-Betriebskontrollsystem
Mikro-Gas-Wasser-Mischer-System
Installieren Sie es und vergessen Sie es, Auto-Standby-Schlafsystem
CE & ROHS zertifiziert
 
Vorteil:
 
Produziert O2-Sauerstoff als Nebenprodukt
Keine Verbrauchsteile oder Sauerstoffgas erforderlich. Luftquelle verwenden
Schnelle und effektive Entfernung von Pestiziden und Herbiziden
Tötet Schimmelsporen, Pilze, Bakterien und Viren
Keine Stickoxide oder giftige Nebenprodukte
Erzeugt kontinuierlich einen Strom von ozonisiertem Wasser
Verwendet DC 12V Steuersystem
Einfach zu bedienen, keine regelmäßige Wartung
Leiser Betrieb
Einzigartiges Mini-Design

 

Starke Effekte

 

Mehrfachreinigung zum Waschen von Gemüse und Obst mit unserem intelligenten Ozonwassergenerator:
1. direkt in die Zytomembran des Keims eintreten, die Entfernungsrate erreicht 99,00%;
2. Organophosphor- und Pestizidrückstände effektiv zu 95 % abbauen;
3. Schwermetall mit 90% durch Oxidationsreaktion entfernen;
4. Schimmel entfernen und Verschlechterung vermeiden;
5. Schmutz auf Gemüse entfernen;
 
Anwendung:
 
Beseitigen Sie Schimmel, Pilze, Bakterien und Viren, entfernen Sie Pestizide und Herbizide und zersetzen Sie Erdölkohlenwasserstoffe.
 
Chefkoch-Restchlor aus Leitungswasser reduzieren, Lebensmittel und Küchengeschirr sterilisieren, Hände, Böden, Wände, Tische desinfizieren; Verwendung als Reinigungslösung für Handtücher und Putzlappen. Oxidieren und zersetzen Sie Bakterien und Pestizide von Obst- und Gemüseoberflächen. Neutralisieren Sie Hormone und Gerüche von Fleisch, halten Sie Lebensmittel frisch und verlängern Sie die Lebensdauer. Lebensmittel sicher machen.
 
Medizinisch – fügen Sie die Wirksamkeit der Ozonsterilisation hinzu, ohne dass Verbrauchssauerstoff benötigt wird, und wandeln Sie Leitungswasser an jedem Wasserhahn in flüssiges Desinfektionsmittel um. Erhöhen Sie die Sicherheit und Hygiene überall dort, wo Menschen Wasser verwenden, um Wunden und Schnitte zu waschen, zu baden oder zu spülen.


Venturi für Kleidung Waschmaschine und Dusche


 
Der intelligente Ozonwassergenerator verwendet ein fortschrittliches Inching-Impulsbetriebssteuerungssystem, ein fortschrittliches Mikrodruck-Start / Stopp-System, ein intelligentes Kühlsystem, ein einzigartiges Miniatur-Gas-Wasser-Mischersystem, ein berührungsloses Auto-Standby-/Schlaf-/Energiesparsystem;
 
Der intelligente Ozonwassergenerator wurde speziell für die Reinigung von Küche, Dusche und Wäsche mit starker Leistung, geringem Geräuschpegel, einfacher Bedienung und keiner täglichen Wartung entwickelt, der für das tägliche Leben und das Restaurant geeignet ist.
 
Es unterscheidet sich von anderen Ozonwassergeneratoren auf dem aktuellen Markt, die eine große Größe, eine schwierige Installation und eine unbequeme Verwendung aufweisen und Rohre in ein Becken legen müssen.
 
 
Unser intelligenter Ozonwassergenerator kann verwendet werden, um Fisch zu waschen, Fischgeruch zu entfernen und Fisch köstlicher zu machen; Geruch an Hand und Utensilien entfernen, Becateria und schädliche Mikroben abtöten; Waschen Sie Fleisch, um Hormone und Antibiotika zu entfernen, machen Sie Fleisch frischer, machen Sie Ihre Ernährung gesünder und das Leben perfekter.
 
Ozonwassergenerator kann in unserem täglichen Leben weit verbreitet verwendet werden: Hände waschen und Becateria entfernen, Mundgeruch entfernen; Möbel und Boden reinigen, Bakterien abtöten, Gerüche entfernen und Keimen und Schimmel vorbeugen.
 
Unser intelligenter Ozonwassergenerator kann auch mit einem Warmwasserbereiter zum Duschen, mit einer Waschmaschine zum Waschen von Kleidung, mit einer Eismaschine zum Herstellen von Eis verbunden werden.


Hauptprodukte: Luftreiniger, Heimluftreiniger, persönlicher Luftreiniger, persönlicher Ionisator, Ozongenerator, Ozonmaschine, Ozonluftreiniger, Ozonwassergenerator, Ozonwasserreiniger, kontinuierliche Ozonmaschine, Wasserozonator, Ozonluftsterilisator, Ozonwasserdesinfektor, pflanzlicher Ozongenerator, tragbare Ozonmaschine, Ozonmaschine zur Wandmontage, 10 Ozongenerator, industrieller Ozongenerator, kommerzielle Ozonausrüstung

 

Intelligent ozonvandsgenerator

 

0,2-1,0 PPM

sterilisering og desinfektion af husholdningsvand

til vandhaner, bruser og tøjvaskemaskine,

selvstændig standby og arbejde

 


Spænding 100-240V/50-60Hz
Effekt 6W
Ozonkoncentration 0,2-1,0 ppm
Indgående vandtryk 0,6-1,2 kg/cm²
Indgangsvandtemperatur 5-30 ℃
Ozoneret vandstrøm 200-900L/H
Vægt 0,5 kg
Størrelse L115*B50*H180mm
Materiale ABS
OEM & ODM JA
 
Funktioner:
 
Intelligent mikropuls operationskontrolsystem
Mikro gas-vand blandesystem
Installer det og glem det, automatisk standby-søvnsystem
CE & ROHS certificeret
 
Fordel:
 
Producerer O2 Oxygen som biprodukt
Ingen forbrugsdele eller iltgas nødvendig. Brug luftkilde
Hurtig og effektiv fjernelse af pesticider og herbicider
Dræber skimmelsporer, svampe, bakterier og vira
Ingen nitrogenoxid eller giftige biprodukter
Producerer kontinuerligt en strøm af ozoniseret vand
Bruger DC 12V kontrolsystem
Nem at bruge, ingen regelmæssig vedligeholdelse
Stille drift
Unikt mini design

 

Stærke effekter

 

Multipel rensning til vask af grøntsager og frugt med vores intelligente ozonvandsgenerator:
1. indtast direkte cytomembran af kim, fjernelseshastighed når 99,00%;
2. Nedbryd organophosphor og pesticidrester effektivt for 95 %;
3. Fjern tungmetal med 90% gennem oxidationsreaktion;
4. Fjern skimmelsvamp og undgå forringelse;
5. Fjern snavs på grøntsager;
 
Ansøgning:
 
Tøjvask fjerner skimmelsvamp, svampe, bakterier og virus, fjern pesticider og herbicider og nedbryder petroleumskulbrinter.
 
Chef-reducer resterende klor fra postevand, steriliser mad og køkkenudstyr, desinficer hænder, gulve, vægge, borde; bruges som rengøringsmiddel til håndklæder og raser. Oxidere og nedbryde bakterier og pesticider fra frugt- og grøntsagsoverflader. Neutraliser hormoner og lugt fra kød, hold mad frisk og forlænge brugbar levetid. Gør mad sikker.
 
Medicinsk-tilføj effektiviteten af ​​ozonsterilisering uden behov for forbrugsstof, og konverter postevand ved enhver vandhane til flydende desinfektionsmiddel. Øg sikkerheden og sanitet overalt, hvor folk bruger vand til at vaske, bade eller skylle sår og snit.


Venturi til tøj vaskemaskine og bruser


 
Intelligent ozonvandsgenerator bruger avanceret inch-pulsiv driftskontrolsystem, avanceret mikrotryk start/stop-system, intelligent kølesystem, inique miniature gas-vand mixer system, berøringsfri automatisk standby/søvn/strømbesparende system;
 
Intelligent ozonvandgenerator er specielt designet til køkken, bruser, vasketøjsrengøring med stærk ydeevne, lav støj, nem betjening og ingen daglig vedligeholdelse, anvendelig til dagliglivet og restaurant.
 
Det adskiller sig fra andre ozonvandsgeneratorer på det nuværende marked, som har stor størrelse, vanskelig installation og ubelejligt brug og behov for at sætte rør i et bassin.
 
 
Vores intelligente ozonvandsgenerator kan bruges til at vaske fisk, fjerne fiskelugt, gøre fisk mere lækker; fjern lugt på hånden og redskabet, dræb becateria og skadelig mikrobe; vask kød for at fjerne hormon og antibiotika, gøre kød mere frisk, gøre din kost mere sund og livet mere perfekt.
 
Ozonvandsgenerator kan bruges bredt i vores daglige liv: vask hænder og fjern becateria, fjern dårlig ånde; rengør møbler og gulv, dræb becateria, fjern lugt og forebygge bakterier og skimmelsvamp.
 
Vores intelligente ozonvandsgenerator kan også forbindes med vandvarmer til brusebad, med vaskemaskine til at vaske tøj, med ismaskine til at lave is.


Hovedprodukter: luftrenser, luftrenser til hjemmet, personlig luftrenser, personlig ionisator, ozongenerator, ozonmaskine, ozonluftrenser, ozonvandsgenerator, ozonvandrenser, kontinuerlig ozonmaskine, vandozonator, ozonluftsterilisator, ozonvanddesinfektion, vegetabilsk ozongenerator, bærbar ozonmaskine, vægmonteret ozonmaskine, 10 ozongenerator, industriel ozongenerator, kommercielt ozonudstyr

Payment Terms︰t/t
Product Image


Related Products
OEM  ozone water purifier, 1ppm, disinfection for public washrooms
OEM ozone water purifier, 1ppm, disinfection for public washrooms
US $ 100
OEM  ozone water purifier, 1ppm, automatic work and standby
OEM ozone water purifier, 1ppm, automatic work and standby
US $ 100
OEM ozone waterpurifier, 1ppm, water sterilization of clothes, kitchen, washroom
OEM ozone waterpurifier, 1ppm, water sterilization of clothes, kitchen, washroom
US $ 100
OEM domestic ozone purifier, 1ppm, water sterilization, stuff cleaning
OEM domestic ozone purifier, 1ppm, water sterilization, stuff cleaning
US $ 100

Home  |  Product Catalog  |  Air Purifier  |  Ozone Purifier  |  Ozone Water Purifier  |  Air & Water Ozonator  |  Commercial Ozone Generator  |  News  |  Contact Us  |  About us  |  Sitemap  |  Mobile Version
Powered by DIYTrade.com
HomeContact UsSitemap